Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

2075-12-25

2075-12-25


फाँट प्रमुख ना.सु.श्री भोजराज धमला

स्था. प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु

१. ठाडो उजुरी

२. शान्ती सुरक्षा

३. बजार अनुगमन

४.भष्ट्रचार

५. दलित जनजाती सिफारिस

६. नाबालक प्रमाणित

६. अन्य कार्यहरु