Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

ठेगाना :

फोन नं : ०४६-५३०४१९

फ्याक्स : ०४६-५३०४१९, ext: 107

इमेल : aaoharion@gmail.com