Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

सबै डाउनलोड

Title Size Download
आधिकारीकता सिफारिस पत्र 1224 KB  Download
राहदानी फारम 962 KB  Download
नयाँ नागरिकताको लागी अनुसुची - १ 110 KB  Download
बैबाहिक अंगीकृत फारम अनुसुची-७ 80 KB  Download
प्रतिलिपी नागरिकता फारम 87 KB  Download
राहदानी बनाउन लाग्ने दस्तुर 29 KB  Download