नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हरिऔन सर्लाही


नागरिकता फाँट

नयाँ नागरिकता फाँट प्रमुख ना.सु.श्री भोज राज धमला काेठा नं‌.०२

प्रतिलिपी नागरिकता फाँट ना.सु.श्री निला कुमारी निरौला कोठा नं‌. ०३ 

नागरिकताको लागी आवाश्यक पर्ने कागजातहरु 

 

सि.न.

सेवा, सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवारzfvf

/उपशाखा/ईकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

१.१

बंशज नेपाली नागरिकता

- अनुसची ! बमोजिमको फारममा गा.वि.स.अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सिफारिस .

- बाबुकोना.प्र.पत्र / विवाहीत महिला भए पतिको                  ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी

- बाबुको ना.प.पत्र नभए दाजु वा बंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी .

- उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा बंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु र नाता प्रमाणित .

- हालसालै खिचेको फोटो -३ प्रति .

- जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण-पत्र/जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र .

- अन्य केही बुझ्नु पर्ने भएमा सो को लागी प्रहरी प्रतिवेदन .

- पिता वा पतिको सनाखत सो नभए दाh-भाई वा बंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको सनाखत .

 

बसाई सराई गरि आउनेहरुको हकमा

- सम्बन्धित गा.वि.स.बाट जारी भएको बसाई-सराई प्रमाण-पत्र .

- जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा .

- नक्सा पास प्रमाण-पत्र .

- पानी, बिजुली, टेलिफोन महशुल कार्ड जस्ता प्रमाणहरु .

- अन्यजिल्लाको नागरिकता भए सो को अभिलेख .

आवश्यक सबै प्रमाणहरु पुगेमा उसै दिन

रु. १० को टिकट

 

 

 

१.२

वैवाहिक अंगीकृत

- अनुसुची-३ फारममा गा.वि.स.अध्यक्ष वा उपाध्यक्षकोसिफारिस .

- पतिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपी .

- विवाहदर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी .

- विदेश नागरिकता परित्याग गर्न चलाएको प्रमाण .

- पतिको सनाखत वा नाता खुल्ने नजिकको नातेदारको सनाखत .

 अन्य केही बुझ्नु पर्ने भएमा सो को लागी प्रहरी प्रतिवेदन .      

 हालसालै खिचेको फोटो ३ प्रति .

 

आवश्यक सबै प्रमाणx? पुगेमा उसै दिन

रु. १० को टिकट र

रु. १०३ को रजिष्ट्ररी गरेको रसिद

 

 

 

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र.पत्र

- जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकार स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्था, विश्वविधालय वा सामुदायिक विधालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण .

- अनुसुची १(बंशजअथवा अनुसुची-३ (बैवाहिक अंगीकृत) व्यक्ति प्रमाणित फारम .

- सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस गरेको पत्र .

- पिता वा पतिको ना.प्र.सहित सनाखत .

- हालसालै खिचेको फोटो ३ प्रति .

आवश्यक सबै प्रमाण पुगेमा उसै दिन

रु. १० को टिकट

 

 

 

१.४

प्रतिलिपी

(बंशज/वैवाहित अंगीकृत/ जन्मसिद्ध र जन्मको आधारf नागरिकता प्रमाण पत्र.

- रितपुर्वकको निवेदन/फोटो प्रमाणित भएको गा.वि.स.को सिफारिस

- नागरिकताको छायाँ प्रति/ना.प्र.नम्बर/जारीमिति खुलेको प्रमाण .

बसाई सराई गरि आउनेहरुको हकमा

- बसाई-सराई प्रमाण-पत्र .

- जग्गाधनी पुर्जा र सक्कलै ना.प्र.प. वा छायाँ प्रति

- सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ना.प्र.पत्र जारी भएको अभिलेख । 

आवश्यक सबै प्रमाण पुगेमा उसै दिन

रु. १३ को टिकट

 

 

 

 

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय